POS set New
line id adasoft

.

อุปกรณ์โพส(POS) สำหรับเอด้าโพสพลัส

  • เครื่องรับชำระเงิน
One Pos Set

ชุดเครื่องชำระเงิน หรือPOS Set มีเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ติดตั้งโปรแกรมเพื่อรับชำระเงิน ซึ่งมีหลากหลาย สำหรับชุดชำระเงินที่นำเสนอนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบกับโปรแกรมเอด้าโพสพลัสแล้วว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ลิ้นชักเก็บเงิน
Pos One Cash

ลิ้นชักเก็บเงิน เป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีความซับซ้อน มีจำหน่ายทั่วไป แต่มีความจำเป็นที่ช่วยในเรื่องความปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินที่ได้จากการชำระค่าสินค้า โปรแกรมเอด้าโพสพลัสจึงได้มีพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุด เช่น การกำหนดสิทธิ์การเปิด เป็นต้น

  • เครื่องสแกนบาร์โค้ด
adapos-scan_th

เครื่องสแกนบาร์โค้ด เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอีกชิ้นที่ทำให้การชำระเงินค่าสินค้า หรือกระบวนการอื่นๆสามารถที่เกี่ยวข้อง เช่นการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า การสะสมแต้มสมาชิก ทำงานได้รวดเร็ว มีความถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น เพียงแค่การยิงไปที่แท่งบาร์ ซึ่งโปรแกรมเอด้าโพสพลัสรองรับทั้งการขายที่เป็นการสแกนบาร์โค้ด และทัชสกรีน

  • เครื่องพิมพ์สิลปอย่างย่อ
Pos_One_Printer

เครื่องพิมพ์สลิปอย่างย่อ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างหลักฐานในการชำระเงิน เพื่อความสะดวกในกรณีที่ต้องมีการคืนหรือเปลี่ยนของลูกค้า การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้าที่ซื้อ จำนวนชิ้นของสินค้า หรือจำนวนเงินทอน การแสดงแต้มลูกค้า นอกจากนี้ยังเป็นส่วนช่วยส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ ผ่านใบสลิปอย่าย่อได้