พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโครงการ “สมาร์ทโชห่วย พลัส”
Sign off MOU
MOU4
MOU1

บริษัทเอด้าซอฟท์ ได้เข้าร่วมใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโครงการ “สมาร์ทโชห่วย พลัส” ในวันที่ 10 ส.ค 2565 โดย ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU และได้ให้เกียรติ เยี่ยมชมบูท เอด้าซอฟท์ และรับชมการสาธิตระบบ AdaPos+ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นในโครงการฯนี้ เพื่อให้ ผู้ประกอบการสามารถ นำเทคโนโลยี่ Point of sales ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาร้านค้าให้มี ความทันสมัย สะดวก และสามารถบริหารร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าร้านค้าปลีกชั้นนำในกลุ่มค้าปลีก